چالش

درب نفر رو ساختمان اجرا ورق اهنی به طرح چوب

 

PicsArt_11-16-05.58.10PicsArt_11-16-05.55.30PicsArt_11-16-05.56.26PicsArt_11-16-05.57.16

توضیحات پروژه

مشتری:اقای هشترودی
آدرس:تبریر
منطقه سطحی:شاه گلی کوی سهند
سال تکمیل:۱۳۹۶